kontakt

Ubezpieczenia grupowe przygotowane zostały specjalnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę życia i zdrowia Właścicielowi firmy oraz Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy pracownicy w wieku 18 – 69 lat zatrudnieni w zakładzie pracy. Ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia pracowniczego nie jest zależne od płci czy stanu zdrowia. Również nowo zatrudniani pracownicy mają możliwość przystąpienia do umowy w dowolnym momencie.

Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i pełni funkcję ochronną . Szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego daje ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych zdarzeń, takich jak: śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonych (małżonka, ojca, matki, teściów), trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, urodzenie się dziecka ubezpieczonemu, osierocenie dziecka.
Istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

 • na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
  - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
  - wypadkiem komunikacyjnym,
  - wypadkiem przy pracy,
 • na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,

 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
  - operacji chirurgicznej,
  - leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
  - leczenia specjalistycznego,
  - zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
  - opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
  - doraźnej ochrony medycznej,
 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
  - niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
  - ciężką chorobą,
  - trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Również poszerzenie zakresu ubezpieczenia nie wymaga badań medycznych. Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.


UBEZPIECZENIE GRUPOWE TO KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

 • opłacone przez pracodawcę ubezpieczenie grupowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • ubezpieczenie grupowe wykupione przez pracodawcę dla pracowników jest elementem motywacyjnym, lojalnościowym, wartością dodaną.
 • podnosi wizerunek pracodawcy na rynku pracy
 • zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej na podstawie kodeksu pracy tj. przepisów rozdziału IV art. 93