kontakt

Kompleksowe ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży chroni Ciebie i Twoich bliskich podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Zapewnia szeroki dostęp do opieki medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i zapewnia zwrot kosztów leczenia.

Ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży przeznaczone jest dla:

 • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
 • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt - wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
 • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców - przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

Umowa może być zawarta jako:

 • polisa indywidualna - dla osób podróżujących indywidualnie,
 • polisa rodzinna - dla osób podróżujących z rodziną,
 • polisa zbiorowa - dla osób podróżujących w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach polisy otwartej.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.
Przez pomoc medyczną rozumiemy:

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:
  • pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
  • wizyty lekarskie,
  • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
  • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
 • transport:
  • medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
  • między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
  • do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarmowego PZU,
  • do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
 • zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 • leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
 • naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.

Sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi ona:

 • dla strefy I obejmującej terytorium RP - od 2.000 zł do 160.000 zł,
 • dla strefy II obejmującej wszystkie państwa europejskie łącznie z RP, europejską część Rosji, Wyspy Kanaryjskie, kraje położone w basenie Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię, Tunezję i Turcję - od 20.000 zł do 400.000 zł,
 • dla strefy III obejmującej terytorium całego świata łącznie z RP - od 80.000 zł do 800.000 zł, z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 zł.

Warunki ubezpieczenia określają limity kosztów na leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem oraz na naprawę lub zakup protez oraz środków pomocniczych.

Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

 • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży,
 • usługi informacyjne na terenie RP.

Pakiet Podstawowy usług assistance można rozszerzyć, w zależności od potrzeb ubezpieczonego, między innymi o następujące usługi:

 • wizyta bliskiej osoby,
 • wcześniejszy powrót do domu,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • transport dla osób bliskich,
 • pomoc prawną,
 • pomoc tłumacza,
 • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu,
 • naprawa zniszczonego sprzętu lub jego wynajem,
 • zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • zmiennika kierowcy,
 • pomoc w razie kradzieży.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży może być rozszerzone o  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • zaostrzenie lub powikłania choroby przewlekłej,
 • ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu występujące lub mogące wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczającym i może wynosić:

 • dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance - w zależności od kraju docelowego podróży - od 2.000 zł do 800.000 zł,
 • dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - od 10.000 zł do 100.000 zł,
 • dla ubezpieczenia bagażu podróżnego - od 1.000 zł do 10.000 zł,
 • dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 20.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł; za szkody rzeczowe suma gwarancyjna wynosi 10 proc. sumy ustalonej za szkody na osobie,
 • dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu cena imprezy określona w umowie uczestnictwa,
 • dla poszczególnych usług assistance - w OWU określone są limity kwotowe; w przypadku braku limitu - PZU SA odpowiada do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Źródło: www.pzu.pl